Hispaania Maja OÜ täienduskoolitusasutuse õppekava

 

 1. 1. Õppekava nimetus:

Eesti keele kursus A2 tasemele

 1. 2. Õppekavarühm:

Eesti keel võõrkeelena

 1. 3. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.

A2 keeletase jaguneb kaheks kursuseks: A2.1 ja A2.2 

 

A2.1: 60 akadeemilist tundi 

A2.2: 60 akadeemilist tundi 

 

KOKKU: 120 akadeemilist tundi kontaktõpet

 1. 4. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

5. Õpingute alustamise tingimused:

A2 taseme kursustel osalemiseks on eelduseks A1 taseme läbimine või tasemetesti sooritamine tasemele A1. Keeletaseme määramiseks saab õppija sooritada tasemetesti, mis koosneb suulisest ja kirjalikust osast. Tasemetesti viib läbi Hispaania Maja õpetaja. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine.

 1. 6. Õppe eesmärk:

Omandada keeleoskuse tase A2 – algtasemel keelekasutaja: esmane keeleoskus.

 1. 7. Õpiväljundid ja õppe sisu:

A2.1 kursus (peatükid 10-12)

Kursuse maht: 60 akadeemilist tundi 

Teemad:

X PEATÜKK

 1. Elukutsed
 2. Haridus
 3. Sünniaeg
 4. Tööintervjuu

XI PEATÜKK

 1. Toidukaubad
 2. Hindade võrdlemine
 3. Poes ja turul

XII PEATÜKK

 1. Kohvikus
 2. Tellimine kohvikus, menüü

Oskused:

Kursuse lõpus 

 • > oskad rääkida oma tööst ja haridusest; 
 • > oskad vastata lihtsatele tööintervjuu küsimustele;
 • > oskad poes ja turul sisseoste teha;
 • > oskad rääkida oma igapäevasest toidulauast;
 • > oskad kohvikus tellida.

A2.2 kursus (peatükid 13-16)

Kursuse maht: 60 akadeemilist tundi 

Teemad:

XIII PEATÜKK

 1. Korteri üürimine
 2. Kinnisvara müügikuulutuste võrdlemine 
 3. Naabrite kirjeldamine

XIV PEATÜKK

 1. Eluruumi kirjeldamine
 2. Oma kodu kirjeldamine

XV PEATÜKK

 1. Külaliste vastuvõtmine
 2. Küllakutsed
 3. Retseptide lugemine ja koostamine
 4. Eesti toidud

XVI PEATÜKK

 1. Linnas orienteerumine
 2. Tänaval liiklemine

Oskused:

Kursuse lõpus

 • > oskad rääkida oma korterist või majast;
 • > oskad kinnisvara kuulutusi võrrelda;
 • > mõistad eestikeelseid retsepte,
 • > tunned eesti toite,
 • > oskad külalistega vestelda;
 • > oskad linnas teed küsida.
 1. 8. Õppemeetodid:

Õppetöö toimub kommunikatiivsel meetodil ning algusest peale eesti keeles. Grupid on väikesed ja interaktiivselt (grupi keskmine suurus 6-8 õpilast, maksimaalselt 12). Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel alates esimestest tundidest. Õpetuses kasutatakse autentseid tekste ning õppija tähelepanu juhitakse mitte ainult keelele, vaid ka õppimisele kui protsessile. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi ning samuti tutvustatakse teadmisi kultuurist, mis aitavad keelt paremini mõista. Õpitut seostatakse keele kasutamisega ka väljaspool keeletundi. 

Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte nagu rääkimine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine. Võimalikult palju on paaris- ja grupitöid, mis annab õppijatele võimaluse tunnis maksimaalselt keelt praktiseerida. Tegevused on võimalikult mitmekülgsed ning õpetaja kohandab tempo vastavalt õpilastele. 

 1. 9. Õppekeskkond:

Hispaania Maja õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Tondi 42. Kolmel korrusel on kokku 4 klassiruumi: esimese korruse klassiruum, kus on kohti kuni 10 õpilasele, teisel korrusel asuv suur saal kuni 12 õpilasele ja valgusküllane verandatuba eratundide jaoks ühest kuni viiele õpilasele ning kolmandal korrusel asub ruumikas ärklituba kuni 12 õpilasele. Samuti asub siin raamatupood, kus müüakse ka õppekirjandust. 

Õpperuumides on korralik valgustus, markertahvlid, dataprojektorid ja ekraanid, toolid ja lauad ning internetiühendus. Vajadusel saavad õpilased enda kasutusse paberid ja pastakad. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Pikemate tundide vahepeal on pausid, et õpilased saaksid ennast sirutada ja õppe efektiivsus oleks parem. Õpilastel on juurdepääs joogiveele ning soovi korral võivad endale valmistada teed või kohvi.

 1. 10. Iseseisva töö kirjeldus:

Iseseisva töö tunnid on mahus 80 akadeemilist tundi. Pool iseseisvast tööst moodustavad kodused ülesanded, mis on harjutuste vormis ning teine pool sõnavara õppimine ja õpitu kinnistamine. Õpilane võib alati rohkem oma aega panustada, et eesti keel kinnistuks paremini ja edaspidine õppimine läheks sujuvamalt. Julgustame oma õpilasi väljaspool kooli oma keskkonda eestikeelsemaks muutma, nt eestikeelseid filme vaatama, tasemele kohandatud raamatuid lugema, eesti keelt rohkem oma igapäevaelus kasutama (nt poes) jne. 

Kodused tööd antakse enamasti harjutustena, mille käigus õpilased arendavad kirjutamis- ja lugemisoskust ning kinnistavad tunnis õpitut. Mõnikord on koduseks ülesandeks ka pikema teksti kirjutamine või sõnavara õppimine. 

 1. 11. Õppematerjalid:

Pesti. M.; H. Ahi “E nagu Eesti” (2021). Tallinn : Kiri-Mari Kirjastus

Kingisepp, L.; Ilves, M. “Algaja õnn” (2015). Tallinn : Iduleht

Rammo, S. jt “Keel selgeks!” (2012). Tallinn : Avita

www.keeleklikk.ee

 1. 12. Lõpetamise tingimused

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%. Lõputest koosneb nii suulisest kui ka kirjalikust osast. Lõputest loetakse sooritatuks, kui saadakse vähemalt 60% võimalikust punktisummast. 

 1. 13. Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kombineeritud lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 1. 14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Õpetaja on hariduselt eesti filoloog ning tal on täiskasvanute koolitaja (eesti keel teise keelena) mikrokraad. Meie jaoks on oluline tagada keeleõppe kõrge kvaliteet ning luua keeleõpet soodustav keskkond.

Õppekava kinnitamise aeg

Kuupäev – 02.08.2022