Hispaania Maja OÜ täienduskoolitusasutuse õppekava

 

 1. 1. Õppekava nimetus:

Eesti keele kursus A1 tasemele

 1. 2. Õppekavarühm:

Eesti keel võõrkeelena

 1. 3. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

166 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45 minutit), millest 100 tundi on kontaktõpet ja 66 tundi iseseisvat tööd.

 

A1 keeletase jaguneb kaheks kursuseks: A1.1 ja A1.2

 

A1.1: 50 akadeemilist tundi 

A1.2: 50 akadeemilist tundi 

 

KOKKU: 100 akadeemilist tundi kontaktõpet

 1. 4. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 1. 5. Õpingute alustamise tingimused:

A1.1 taseme kursustel osalemiseks on eelduseks 0-tasemel keeleoskus või õppija valdab keelt vähesel määral (A1.1), kuid see ei ole piisav A1.2 taseme õpperühmas alustamiseks. Keeletaseme määramiseks saab õpilane sooritada tasemetesti, mis koosneb suulisest ja kirjalikust osast. Tasemetesti viib läbi Hispaania Maja õpetaja. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

 1. 6. Õppe eesmärk:

Omandada keeleoskuse tase A1 – algtasemel keelekasutaja: läbimurre.

 1. 7. Õpiväljundid ja õppe sisu:

A1.1 kursus (peatükid 1-5)

Kursuse maht: 50 akadeemilist tundi 

Teemad:

I PEATÜKK

 1. Tervitamine ja tutvustamine. Hüvastijätt
 2. Tähestik
 3. Hääldus

II PEATÜKK

 1. Maad
 2. Keeled
 3. Rahvused

III PEATÜKK

 1. Aadress
 2. Elukoht
 3. Telefoninumbrid ja numbrid

IV PEATÜKK

 1. Värvid
 2. Number koos nimisõnaga

V PEATÜKK

 1. Kellaajad ja nädalapäevad
 2. Transport ja pileti ostmine 
 3. Sõiduplaanid
 4. Reisimine

Oskused:

Kursuse lõpus 

 • > oskad tervitada ja ennast tutvustada; 
 • > oskad öelda, kust sa pärit oled;
 • > oskad öelda, mis keelt sa räägid;
 • > oskad öelda, mis su aadress ja telefoninumber on ja kus sa elad;
 • > oskad nimetada värve;
 • > oskad öelda kellaaegu;
 • > oskad osta ühistranspordi piletit.

A1.2 kursus (peatükid 6-9)

Kursuse maht: 50 akadeemilist tundi

Teemad:

VI PEATÜKK

 1. Aastaajad
 2. Ilm
 3. Reisimine 

VII PEATÜKK

 1. Kodu 
 2. Pere
 3. Sugulased

VIII PEATÜKK

 1. Huvid 
 2. Hobid
 3. Oma päeva kirjeldus

IX PEATÜKK

 1. Hommikusöök
 2. Hommikused tegevused

Oskused:

Kursuse lõpus

 • > oskad rääkida Eesti aastaaegadest ja aastaaegu võrrelda;
 • > oskad rääkida ilmast;
 • > oskad öelda, kuhu soovid reisida;
 • > oskad rääkida oma perest ja kodust,
 • > oskad rääkida oma hobidest ja sellest, mis sulle meeldib või ei meeldi;
 • > oskad rääkida oma päevast (kasutades minevikku).
 1. 8. Õppemeetodid:

Õppetöö toimub kommunikatiivsel meetodil ning algusest peale eesti keeles. Grupid on väikesed ja interaktiivselt (grupi keskmine suurus 6-8 õpilast, maksimaalselt 12). Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel alates esimestest tundidest. Õpetuses kasutatakse autentseid tekste ning õppija tähelepanu juhitakse mitte ainult keelele, vaid ka õppimisele kui protsessile. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi ning samuti tutvustatakse teadmisi kultuurist, mis aitavad keelt paremini mõista. Õpitut seostatakse keele kasutamisega ka väljaspool keeletundi. 

Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte nagu rääkimine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine. Võimalikult palju on paaris- ja grupitöid, mis annab õppijatele võimaluse tunnis maksimaalselt keelt praktiseerida. Tegevused on võimalikult mitmekülgsed ning õpetaja kohandab tempo vastavalt õpilastele. 

 1. 9. Õppekeskkond:

Hispaania Maja õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Tondi 42. Kolmel korrusel on kokku 4 klassiruumi: esimese korruse klassiruum, kus on kohti kuni 10 õpilasele, teisel korrusel asuv suur saal kuni 12 õpilasele ja valgusküllane verandatuba eratundide jaoks ühest kuni viiele õpilasele ning kolmandal korrusel asub ruumikas ärklituba kuni 12 õpilasele. Samuti asub siin raamatupood, kus müüakse ka keeleõppe materjale. 

Õpperuumides on korralik valgustus, markertahvlid, dataprojektorid ja ekraanid, toolid ja lauad ning internetiühendus. Vajadusel saavad õpilased enda kasutusse paberid ja pastakad. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Pikemate tundide vahepeal on pausid, et õpilased saaksid ennast sirutada ja õppe efektiivsus oleks parem. Õpilastel on juurdepääs joogiveele ning soovi korral võivad endale valmistada teed või kohvi.

 1. 10. Iseseisva töö kirjeldus:

Iseseisva töö tunnid on mahus 66 akadeemilist tundi. Pool iseseisvast tööst moodustavad kodused ülesanded, mis on harjutuste vormis ning teine pool sõnavara õppimine ja õpitu kinnistamine. Õpilane võib alati rohkem oma aega panustada, et eesti keel kinnistuks paremini ja edaspidine õppimine läheks sujuvamalt. Julgustame oma õpilasi väljaspool kooli oma keskkonda eestikeelsemaks muutma, nt eestikeelseid filme vaatama, tasemele kohandatud raamatuid lugema, igapäevaelus rohkem eesti keelt kasutama (nt poes) jne. 

Kodused tööd antakse enamasti harjutustena, mille käigus õpilased arendavad kirjutamis- ja lugemisoskust ning kinnistavad tunnis õpitut. Mõnikord on koduseks ülesandeks ka pikema teksti kirjutamine või sõnavara õppimine. 

 1. 11. Õppematerjalid:

Pesti. M.; H. Ahi “E nagu Eesti” (2021). Tallinn : Kiri-Mari Kirjastus

Kingisepp, L.; Ilves, M. “Algaja õnn” (2015) Tallinn : Iduleht

www.keeleklikk.ee

 1. 12. Lõpetamise tingimused

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%. Lõputest koosneb nii suulisest kui ka kirjalikust osast. Lõputest loetakse sooritatuks, kui saadakse vähemalt 60% võimalikust punktisummast. 

 1. 13. Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kombineeritud lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 1. 14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Õpetaja on hariduselt eesti filoloog ning tal on täiskasvanute koolitaja (eesti keel teise keelena) mikrokraad. Meie jaoks on oluline tagada keeleõppe kõrge kvaliteet ning luua keeleõpet soodustav keskkond.

Õppekava kinnitamise aeg

Kuupäev – 02.08.2022