Lae endale hispaania keele B1 taseme õppekava alla siit.


Hispaania Maja OÜ täienduskoolitusasutuse õppekava

 

 1. 1. Õppekava nimetus:

Hispaania keele kursus B1 tasemele

 

 1. 2. Õppekavarühm:

Võõrkeeled ja -kultuurid

 

 1. 3. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

250 akadeemilist tundi, millest 150 tundi on kontaktõpet ja 100 tundi iseseisvat tööd.

 

B1 keeletase jaguneb viieks kursuseks: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5

 

B1.1 30 akadeemilist tundi 

B1.2 30 akadeemilist tundi 

B1.3 30 akadeemilist tundi

B1.4 30 akadeemilist tundi

B1.5 30 akadeemilist tundi

 

KOKKU: 150 akadeemilist tundi kontaktõpet

 

 1. 4. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 

 1. 5. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

B1 taseme kursustel osalemiseks on eelduseks A2 taseme läbimine või tasemetesti sooritamist tasemele A2. Keeletaseme määramiseks saab õpilane sooritada tasemetesti, mis koosneb suulisest ja kirjalikust osast. Tasemetesti viib läbi Hispaania Maja õpetaja. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

 

 1. 6. Õppe eesmärk:

Omandada keeleoskuse tase B1 –  iseseisev keelekasutaja: suhtluslävi.

 

 1. 7. Õpiväljundid ja õppe sisu:

 

B1.1 kursus (peatükid 1-3)

Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi 

Teemad:

I PEATÜKK

 1. Kogemuste kirjeldamine
 2. Minevikusündmuste ajaline määratlus
 3. Erinevate tegevuste ajalise kestvuse väljendamineII PEATÜKK

 1. Tulevikusündmustest rääkimine
 2. Tuleviku ennustamine
 3. Tingimuste väljendamine

III PEATÜKK

 1. Keeldude ja käskude väljendamine
 2. Harjumuste kirjeldamine
 3. Umbisikuline tegumood

 

Oskused:

Kursuse lõpus 

 • - oskad rääkida oma kogemustest; 
 • - oskad oma minevikusündmusi ajaliselt määratleda; 
 • - räägid tulevikuplaanidest;
 • - oskad teha tuleviku kohta hüpoteese;
 • - oskad väljendada tingimusi;
 • - mõistad erinevaid käske ja keelde;
 • - oskad rääkida oma kohustustest;
 • - kasutad umbisikulist tegumoodi.

 

B1.2 kursus (peatükid 4-6)

Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi 

Teemad:

IV PEATÜKK

 1. Lühikokkuvõtted, arvustused
 2. Naljade ja anekdootide rääkimine

V PEATÜKK

 1. Soovituste küsimine ja andmine
 2. Juhiste andmine
 3. Reklaami, kuulutuse kirjeldamine

VI PEATÜKK

 1. Vajaduste ja ootuste väljendamine
 2. Lahenduste pakkumine
 3. Kaebekirja kirjutamine

 

Oskused:

Kursuse lõpus

 • - oskad teha filmidest, raamatutest jms lühikokkuvõtteid;
 • - oskad rääkida anekdoote ja nalja visata;
 • - oskad anda ja küsida soovitusi;
 • - oskad juhendada;
 • - oskad kirjeldada kuulutusi;
 • - oskad avaldada meelt;
 • - oskad pakkuda lahendusi;
 • - oskad kirjutada kaebekirja.

B1.3 kursus (peatükid 7-8)

Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi 

Teemad:

VII PEATÜKK

 1. Erinevad suhtlusviisid
 2. Teadete saamine ja jätmine
 3. Palvete, nõuannete ja käskude edastamine

VIII PEATÜKK

 1. Vaimukate seikade ümberjutustamine
 2. Aktiivse kuulamise väljendid
 3. Põhjustest ja tagajärgedest rääkimine

 

Oskused:

Kursuse lõpus

 • - oskad telefonitsi infot edastada,
 • - oskad teateid edasi rääkida,
 • - oskad edastada palveid, nõuandeid ja käske;
 • - räägid mõnest lõbusast mälestusest,
 • - oskad aktiivselt kuulata ja reageerida;
 • - oskad rääkida oma reisikogemustest,
 • - oskad rääkida, miks midagi juhtus ja mis oli tagajärg.

 

B1.4 kursus (peatükid 9-10)

Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi 

Teemad:

IX PEATÜKK

 1. Huvid ja meelistegevused
 2. Inimsuhted
 3. Vastuargumenteerimine

 

X PEATÜKK

 1. Asjade iseloom ja tööpõhimõte
 2. Asjade kohta arvamuse avaldamine

 

Oskused:

Kursuse lõpus

 • - oskad rääkida oma huvidest ja meelistegevustest,
 • - oskad rääkida inimsuhetest,
 • - oskad viisakalt argumenteerida ja põhjendada,
 • - oskad kirjeldada asju ja nende põhimõtet,
 • - oskad avaldada asjade kohta arvamust.

 

B1.5 kursus (peatükid 11-12)

Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi 

Teemad:

XI PEATÜKK

 1. Olukordade ja sündmuste hindamine
 2. Käitumise kohta arvamuse avaldamine
 3. Jätkusuutlik eluviis

 

XII PEATÜKK

 1. Hüpoteeside püstitamine
 2. Müstiliste sündmuste jutustamine
 3. Paranormaalsed nähtused
 4. Kindlameelsuse väljendamine

 

Oskused:

Kursuse lõpus

 • - oskad hinnata erinevaid sündmusi ja olukordi,
 • - avaldad arvamust jätkusuutliku eluviisi kohta,
 • - püstitad hüpoteese erinevate sündmuste kohta,
 • - oskad rääkida müstilistest sündmustest,
 • - väljendad ebausku või kindlameelsust. 1. 8. Õppemeetodid:

Õppetöö toimub kommunikatiivsel meetodil ning algusest peale hispaania keeles. Grupid on väikesed ja interaktiivselt (grupi keskmine suurus 6-8 õpilast). Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel alates esimestest tundidest. Õpetuses kasutatakse autentseid tekste ning õppija tähelepanu juhitakse mitte ainult keelele, vaid ka õppimisele kui protsessile. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi ning samuti tutvustatakse teadmisi kultuurist, mis aitavad keelt paremini mõista. Õpitut seostatakse keele kasutamisega ka väljaspool keeletundi. 

 

Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte nagu rääkimine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine. Võimalikult palju on paaris- ja grupitöid, mis annab õppijatele võimaluse tunnis maksimaalselt keelt praktiseerida. Tegevused on võimalikult mitmekülgsed ning õpetaja kohandab tempo vastavalt õpilastele.  1. 9. Õppekeskkond:

Hispaania Maja õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Tondi 42. Kolmel korrusel on kokku 4 klassiruumi: esimese korruse klassiruum, kus on kohti kuni 10 õpilasele, teisel korrusel asuv suur saal kuni 12 õpilasele ja valgusküllane verandatuba eratundide jaoks ühest kuni viiele õpilasele ning kolmandal korrusel asub ruumikas ärklituba kuni 12 õpilasele. Samuti asub siin Eesti suurim hispaania keelele ja kultuurile pühendatud raamatupood. 

 

Õpperuumides on korralik valgustus, markertahvlid, dataprojektorid ja ekraanid, toolid ja lauad ning internetiühendus. Vajadusel saavad õpilased enda kasutusse paberid ja pastakad. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 

Pikemate tundide vahepeal on pausid, et õpilased saaksid ennast sirutada ja õppe efektiivsus oleks parem. Õpilastel on juurdepääs joogiveele ning soovi korral võivad endale valmistada teed või kohvi.

 

 1. 10. Iseseisva töö kirjeldus:

 

Iseseisva töö tunnid on mahus 64 akadeemilist tundi. Pool iseseisvast tööst moodustavad kodused ülesanded, mis on harjutuste vormis ning teine pool sõnavara õppimine ja õpitu kinnistamine. Õpilane võib alati rohkem oma aega panustada, et hispaania keel kinnistuks paremini ja edaspidine õppimine läheks sujuvamalt. Julgustame oma õpilasi väljaspool kooli oma keskkonda hispaaniakeelsemaks muutma, nt hispaaniakeelseid filme vaatama, tasemele kohandatud raamatuid lugema jne. 

 

Kodused tööd antakse enamasti harjutustena, mille käigus õpilased arendavad kirjutamis- ja lugemisoskust ning kinnistavad tunnis õpitut. Mõnikord on koduseks ülesandeks ka pikema teksti kirjutamine või sõnavara õppimine. 

 

 1. 11. Õppematerjalid:

 

Corpas, J., Garmendia, A., Soriano, C. (2014). Aula Internacional 3 Nueva Edición. Barcelona, España: Editorial Difusión.  

 1. 12. Lõpetamise tingimused

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%. Lõputest koosneb nii suulisest kui ka kirjalikust osast. Lõputest loetakse sooritatuks, kui saadakse vähemalt 60% võimalikust punktisummast. 

 1. 13. Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kombineeritud lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 1. 14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Enamus Hispaania Maja õpetajaid räägivad hispaania keelt emakeelena ning nende erialast kõrgharidust ilmestab pikaajaline kogemus hispaania keele õpetamisel. Nende jaoks, kes soovivad eestikeelset tuge, on meil ka hispaania filoloogia haridusega õpetaja, kelle tundides saab abikeelena kasutada eesti keelt. Meie jaoks on oluline tagada keeleõppe kõrge kvaliteet ning luua keeleõpet soodustav keskkond. 

Õppekava kinnitamise aeg

Kuupäev – 19.02.2021