Lae endale hispaania keele A2 taseme õppekava alla siit.


Hispaania Maja OÜ täienduskoolitusasutuse õppekava

 

 1. 1. Õppekava nimetus:

Hispaania keele kursus A2 tasemele

 

 1. 2. Õppekavarühm:

Võõrkeeled ja -kultuurid

 

 1. 3. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.

 

A2 keeletase jaguneb neljaks kursuseks: A2.1, A2.2, A2.3 ja A2.4

 

A2.1 30 akadeemilist tundi 

A2.2 30 akadeemilist tundi 

A2.3 30 akadeemilist tundi

A2.4 30 akadeemilist tundi

 

KOKKU: 120 akadeemilist tundi kontaktõpet

 

 1. 4. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 

 1. 5. Õppe alustamise tingimused:

A2 taseme kursustel osalemiseks on eelduseks A1 taseme läbimine või tasemetesti sooritamist tasemele A1. Keeletaseme määramiseks saab õpilane sooritada tasemetesti, mis koosneb suulisest ja kirjalikust osast. Tasemetesti viib läbi Hispaania Maja õpetaja. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

 

 1. 6. Õppe eesmärk:

Omandada keeleoskuse tase A2 – algtasemel keelekasutaja: esmane keeleoskus.

 

 1. 7. Õpiväljundid ja õppe sisu:A2.1 kursus (peatükid 1-3)

Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi 

Teemad:

I PEATÜKK

 1. Võõrkeele omandamise oskused ja raskused
 2. Soovitused edukamaks keeleõppeks
 3. Ajalise kestvuse väljendamine
 4. Tunnete ja motivatsiooni väljendamine

 

II PEATÜKK

 1. Minevikusündmustest rääkimine
 2. Sündmuste ja kogemuste ajaline kaardistamine

III PEATÜKK

 1. Maitsete ja eelistuste väljendamine
 2. Elamute kirjeldamine ja võrdlemine
 3. Oma majapidamise kirjeldamine

 

Oskused:

Kursuse lõpus 

 • - oskad rääkida võõrkeele omandamise oskustest; 
 • - oskad oma kogemuse põhjal teistele soovitusi anda;
 • - räägid, millal Sa midagi tegid ja kaua;
 • - oskad rääkida oma minevikusündmustesti;
 • - oskad kirjeldada oma kodu seest ja väljast;
 • - oskad võrrelda oma elamist teiste omadega.

 

A2.2 kursus (peatükid 4-5)

Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi 

Teemad:

IV PEATÜKK

 1. Suhtlusetikett 
 2. Teenete palumine
 3. Loa küsimine
 4. Ettekäänded ja vabandused 

V PEATÜKK

 1. Vabaaja tegevuste kirjeldamine
 2. Oma mineviku kogemuste väljendamine
 3. Erinevate kohtade kirjeldamine
 4. Oma soovidest ja projektidest rääkimine

 

Oskused:

Kursuse lõpus

 • - oskad kasutada igapäevaseid suhtlusväljendeid;
 • - oskad rääkida, mida Sa parasjagu teed;
 • - oskad paluda teeneid;
 • - oskad viisakalt küsida luba;
 • - oskad tuua ettekäändeid ja vabandada;
 • - oskad rääkida vabaaja tegevustest;
 • - oskad kirjeldada erinevaid kohti;
 • - oskad rääkida oma plaanidest.

 

A2.3 kursus (peatükid 6-8)

Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi 

Teemad:

VI PEATÜKK

 1. Toitumisharjumused
 2. Toidu valmistamine
 3. Retseptide lugemine ja koostamine

VII PEATÜKK

 1. Kogemuste kirjeldamine ja hindamine
 2. Asjade ja inimeste väärtustamine
 3. Oma unistuste väljendamine

VIII PEATÜKK

 1. Nõu küsimine ja andmine
 2. Meeleolu kirjeldamine
 3. Terviseprobleemidest rääkimine

Oskused:

Kursuse lõpus

 • - oskad rääkida oma igapäevasest toidulauast,
 • - mõistad hispaaniakeelseid retsepte,
 • - oskad hispaaniapäraseid roogi teha,
 • - räägid oma kogemustest,
 • - oskad rääkida, mis Sulle kellegi juures meeldib;
 • - oskad rääkida oma unistustest,
 • - oskad kirjeldada oma terviseprobleeme ja nõu küsida,
 • - oskad anda soovitusi terviseprobleemide puhul,
 • - oskad kirjeldada oma meeleolu.

 

A2.4 kursus (peatükid 9-10)

Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi 

Teemad:

IX PEATÜKK

 1. Kunagise elu kirjeldamine
 2. Mineviku ja oleviku võrdlus
 3. Argumenteerimine

X PEATÜKK

 1. Minevikusündmuste ajatelg
 2. Tähtsad sündmused ajaloos
 3. Tunnete väljendamine

 

Oskused:

Kursuse lõpus

 • - oskad rääkida kunagisest elust,
 • - oskad võrrelda minevikku ja olevikku,
 • - oskad argumenteerida ja põhjendada,
 • - oskad avaldada arvamust erinevate tähtsate sündmuste osas,
 • - oskad rääkida, kuidas end erinevate sündmuste puhul tunned. 1. 8. Õppemeetodid:

Õppetöö toimub kommunikatiivsel meetodil ning algusest peale hispaania keeles. Grupid on väikesed ja interaktiivselt (grupi keskmine suurus 6-8 õpilast). Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel alates esimestest tundidest. Õpetuses kasutatakse autentseid tekste ning õppija tähelepanu juhitakse mitte ainult keelele, vaid ka õppimisele kui protsessile. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi ning samuti tutvustatakse teadmisi kultuurist, mis aitavad keelt paremini mõista. Õpitut seostatakse keele kasutamisega ka väljaspool keeletundi. 

 

Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte nagu rääkimine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine. Võimalikult palju on paaris- ja grupitöid, mis annab õppijatele võimaluse tunnis maksimaalselt keelt praktiseerida. Tegevused on võimalikult mitmekülgsed ning õpetaja kohandab tempo vastavalt õpilastele.  1. 9. Õppekeskkond:

Hispaania Maja õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Tondi 42. Kolmel korrusel on kokku 4 klassiruumi: esimese korruse klassiruum, kus on kohti kuni 10 õpilasele, teisel korrusel asuv suur saal kuni 12 õpilasele ja valgusküllane verandatuba eratundide jaoks ühest kuni viiele õpilasele ning kolmandal korrusel asub ruumikas ärklituba kuni 12 õpilasele. Samuti asub siin Eesti suurim hispaania keelele ja kultuurile pühendatud raamatupood. 

 

Õpperuumides on korralik valgustus, markertahvlid, dataprojektorid ja ekraanid, toolid ja lauad ning internetiühendus. Vajadusel saavad õpilased enda kasutusse paberid ja pastakad. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 

Pikemate tundide vahepeal on pausid, et õpilased saaksid ennast sirutada ja õppe efektiivsus oleks parem. Õpilastel on juurdepääs joogiveele ning soovi korral võivad endale valmistada teed või kohvi. 1. 10. Iseseisva töö kirjeldus:

 

Iseseisva töö tunnid on mahus 64 akadeemilist tundi. Pool iseseisvast tööst moodustavad kodused ülesanded, mis on harjutuste vormis ning teine pool sõnavara õppimine ja õpitu kinnistamine. Õpilane võib alati rohkem oma aega panustada, et hispaania keel kinnistuks paremini ja edaspidine õppimine läheks sujuvamalt. Julgustame oma õpilasi väljaspool kooli oma keskkonda hispaaniakeelsemaks muutma, nt hispaaniakeelseid filme vaatama, tasemele kohandatud raamatuid lugema jne. 

 

Kodused tööd antakse enamasti harjutustena, mille käigus õpilased arendavad kirjutamis- ja lugemisoskust ning kinnistavad tunnis õpitut. Mõnikord on koduseks ülesandeks ka pikema teksti kirjutamine või sõnavara õppimine. 

 

 1. 11. Õppematerjalid:

 

Corpas, J., Garmendia, A., Soriano, C. (2013). Aula Internacional 2 Nueva Edición. Barcelona, España: Editorial Difusión.  

 

 1. 12. Lõpetamise tingimused

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%. Lõputest koosneb nii suulisest kui ka kirjalikust osast. Lõputest loetakse sooritatuks, kui saadakse vähemalt 60% võimalikust punktisummast. 

 1. 13. Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kombineeritud lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 1. 14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Enamus Hispaania Maja õpetajaid räägivad hispaania keelt emakeelena ning nende erialast kõrgharidust ilmestab pikaajaline kogemus hispaania keele õpetamisel. Nende jaoks, kes soovivad eestikeelset tuge, on meil ka hispaania filoloogia haridusega õpetaja, kelle tundides saab abikeelena kasutada eesti keelt. Meie jaoks on oluline tagada keeleõppe kõrge kvaliteet ning luua keeleõpet soodustav keskkond. 

Õppekava kinnitamise aeg

Kuupäev – 19.02.2021